SAMTYCKE TILL MARKNADSUNDERSÖKNING SAMT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

1. MARKNADSUNDERSÖKNING
Du har blivit tillfrågad av Sigrid Therapeutics AB, org. nr. 556958-3023, med adress Norrtullsgatan 6, 113 29, Stockholm (härefter ”Sigrid”) att delta i en marknadsundersökning gällande ett nytt kosttillskott (”Kosttillskottet“). Närmare information om Kosttillskottet framgår av förpackningen samt annat material som tillhandahållits eller tillhandahålls härefter av Sigrid i samband med marknadsundersökningen (”Produktinformation”). Du kan alltid begära mer information genom att kontakta info@sigridthx.com.

Genom att ge ditt samtycke till detta samtyckesformulär bekräftar du, att du har läst och förstått informationen i detta dokument. Du bekräftar även att du har haft tillräckligt med tid att överväga ditt deltagande i marknadsundersökningen och att du förstår syftet med marknadsundersökningen. Du samtycker till deltagandet samt att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vad som anges nedan och svensk lag.

2. DELTAGANDE
Genom att delta i denna marknadsundersökning bekräftar du att i) du är över 18 år, ii) de uppgifter som du har lämnat (speciellt hälsouppgifter) är uttömmande, sanna och relevanta, och iii) du har informerat om eventuella hinder som kan påverka ditt deltagande i denna marknadsundersökning.

Du intygar att du förstår att det är frivilligt att delta i denna marknadsundersökning och att du har rätt att när som helst under dess varaktighet avbryta ditt deltagande utan att behöva ange en anledning. Du har även möjlighet att bestämma om du vill svara på de frågor som ställs under marknadsundersökningen eller inte.

Du intygar att du har tagit del av tillräcklig information om dina rättigheter och marknadsundersökningen samt Kosttillskottets innehåll och användning. Du intygar även att du har fått tillfredställande svar på dina frågor. Du kan dock ställa ytterligare frågor när som helst innan, under och efter deltagandet.

Du intygar att du förstår att Kosttillskottet endast får användas för att delta i denna marknadsundersökning och för personligt bruk. Det innebär att du både under, efter eller om du väljer att avbryta deltagandet i marknadsundersökningen varken själv eller genom annan får sälja, distribuera, annonsera, kopiera eller marknadsföra Kosttillskottet och Produktinformationen, eller demontera, modifiera eller reproducera Kosttillskottet eller dess beståndsdelar.

3. PERSONUPPGIFTER
För att genomföra marknadsundersökningen behöver Sigrid behandla dina personuppgifter. All information som inhämtas om dig i samband med marknadsundersökningen behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Sigrid kan komma att behandla följande personuppgifter i samband med marknadsundersökningen:

 • Dina kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och ålder.
 • Uppgifter om din hälsa, såsom diagnoser, allmänt hälsotillstånd, sjukdomar, mediciner och behandling m.m.
 • Övriga uppgifter du anger i samband med marknadsundersökningen som tillsammans med andra uppgifter kan utgöra en personuppgift.

Personuppgifterna behandlas i syfte att kommunicera kring och genomföra marknadsundersökningen samt analysera och sammanställa resultat från marknadsundersökningen. Uppgifter om din hälsa behandlas vidare för att tillse att du lämpas för marknadsundersökningen.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på följande legala grunder:

 • Behandlingen av dina kontaktuppgifter och övriga uppgifter du anger i samband med marknadsundersökningen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, dvs. den överenskommelse om deltagande i marknadsundersökningen du samtycker till.
 • Behandlingen av uppgifter om din hälsa behandlas baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Sigrid på info@sigridthx.com. Du är införstådd i att Sigrid behöver behandla uppgifter om din hälsa för att genomföra marknadsundersökningen och att du inte kan delta i marknadsundersökningen om du återkallar ditt samtycke.
 • Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för att fullgöra lagkrav eller skydda Sigrids rättigheter.

Dina personuppgifter delas med Nova Commerce AB som samarbetar med Sigrid i genomförandet av marknadsundersökningen. Dina personuppgifter behandlas enbart inom europeiska gemenskapsområdet.

Dina personuppgifter behandlas enbart så länge det är nödvändigt för att genomföra och analysera resultaten från marknadsundersökningen. Därefter anonymiseras eller raderas dina personuppgifter så att det inte går att identifiera dig från de resultat som sammanställs från marknadsundersökningen.

Du har alltid följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi behandlar:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad tills oriktiga uppgifter har rättats eller annan invändning har utretts.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av våra berättigade intressen (intresseavvägning).
 • Rätt till information om datainsamling – en rätt att få information om källorna som används för att samla in dina personuppgifter (när informationen inte tillhandahålls av dig).

Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som utökar dina rättigheter. Det finns dock också krav och bestämmelser som begränsar dina rättigheter. Bl.a. kan det finnas skyldigheter enligt lag som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter.

Vid frågor kring eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Sigrid på info@sigridthx.com. Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss har du även rätt att kontakta och framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten https://imy.se/ som är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Du är medveten om att Produktinformationen endast är avsedd för informationsändamål och ska inte ersätta råd från din läkare eller annan hälsovårdspersonal. Du bör inte använda tillhandahållen Produktinformation för att diagnostisera eller behandla ett hälsoproblem eller som ersättning för medicinering eller annan behandling som föreskrivs av din läkare eller vårdgivare. Om anledning finns, bör du rådgöra med en läkare innan du deltar i denna marknadsundersökning och konsumerar Kosttillskottet.

Sigrid kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår genom att du har underlåtit att meddela om eventuella hälsotillstånd (diagnoser, åkommor, allergier eller liknande) eller inte använt Kosttillskottet i enlighet med tillgänglig Produktinformation eller anvisning från Sigrid. Sigrid ansvar ska anses begränsat i den mån det är tillåtet under tillämplig lag.

5. DOMSTOLSFÖRFARANDE
Tvist i anledning av denna marknadsundersökning och detta samtyckesformulär ska avgöras i enlighet med svensk lag och av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.